Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky spolonosti SUNTEQ, spol. s.r.o.

Platné od 1.júla 2024 pre objednávky prostredníctvom elektronického obchododu www.studio.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Dodávate:

Dodávateom produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodom systéme www.studio.sk je spolonos:

SUNTEQ spol. s r.o.

sídlo: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 91360/B.

SUNTEQ spol. s r.o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty s I DPH: SK2020453171

Prevádzka: Obchodná prevádzka SUNTEQ spol. s r.o. je na adrese Vajnorská ulica . 89, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

Kontaktné údaje: Telefón: +421/ 2/ 43 634 664 až 666 Fax: +421/ 46/ 5439 144 E-mail: info@sunteq.sk.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatrabanka: 262 454 0370 / 1100 (IBAN: SK43 1100 0000 0026 2454 0370)

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzahu s predávajúcim ako odberate (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému www.studio.sk.

Kupujúci - spotrebite - spotrebiteom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamest- nania, povolania alebo podnikania. Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronické obchodné centrum www.studio.sk. Základnou povinnosou kupujúceho pred objed- naním tovaru je dôkladne sa oboznámi so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb.

Obsah:

 1. Spôsob objednávania
 2. Povinnosti predávajúceho
 3. Povinnosti kupujúceho
 4. Predjaná cena tovaru
 5. Dodacie podmienky
 6. Termín dodania
 7. Spôsob dodania
 8. Poštovné
 9. Zrušenie objednávky
 10. Reklamácie

1. Spôsob objednávania

Kupujúci môže tovar objedna on-line priamo na www.studio.sk alebo zaslaním objednávky elektronickou poštou s uvedením názvu tovaru, potu kusov, adresy kupujúceho, adresy doruenia a telefónneho čísla alebo telefonicky na telefonnych číslach firmy SUNTEQ spol. s r.o.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je zrealizovaný predaj vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

Objednávka, ktorá je potvrdená predávajúcim je považovaná za záväznú pre obidve strany len v prípade, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v ase potvrdenia objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 1. Doda druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v de potvrdenia objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu poas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímatea (aj v prípade ak sa prijmate nenachádza v ase doruenia na udanej adrese).
 3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávatea) v dôsledku akéhokovek obmedzenia prípadne zrušenia distribuných práv alebo iných nepredvídatených prekážok.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevzia, skontrolova neporušenos obalov a v prípade akýchkovek nedostatkov neodkladne informova predávajúceho. Najneskôr však aľší pracovný de po prevzatí tovaru.
 2. Zaplati za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v de odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatni svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doruení, a požaduje opätovné doruenie tovaru, je povinný uhradi náklady na prvé a každé aľšie doruenie tovaru.

4. Predajná cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v ase objednania tovaru vratane 20%DPH (Da z pridanej hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlaových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zárove ako dodací a záruný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné prípadne aľšie poplatky súvisiace s doruením tovaru.

5. Dodacie podmienky

Objednávky sa vybavujú priebežne. Teda ak niektorý z objednaných tovarov nie je k dispozícii, odosielame len tovar, ktorý je k dispozícii (na o kupujúceho vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu). Chýbajúci tovar do- ručíme akonáhle bude k dispozícii pre odoslanie.

6. Termín dodania

Dodacia lehota pre každý tovar je uvedená pri popise tovaru.

V prípadoch ke nie je možné uvedený termín dodania splni, kupujúci bude upozornený mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty akonáhle bude predávajúci informovaný o dodacej lehote od výrobcu alebo dodávatea. Takáto nová dodacia lehota bude potvrdená mailom kupujúcemu. Termín dodania 24 hodín sa vzahuje len na ob- jednávky doruené do 14:00 hod.

Po vybavení objednávky vždy bude elektronickou poštou odoslané potvrdenie o odoslaní objednávky s uvedeným podacím číslom zásielky.
Stav spracovania objednávky si môže kupujúci pozrie až po zaregistrovaní v sekcii "Môj účet".

Ak nie je zásielka doruená do lehoty uvedenej v potvrdení objednávky, je povinnosou kupujúceho informova sa na stav objednávky.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar dodávame:

 • kuriérom
 • kuriérom na dobierku
 • osobný odber

Súčasou každej objednávky je faktúru, ktorá slúži zárove ako dodací list.

8. Poštovné a prepravné

Poplatky za poštovné alebo prepravné tovaru sa sa dozviete pred definitívnym potvrdením vašej objednávky.

Pre objednávky do inych krajín ako Slovenská republika vypočítame poštovné a prepravné individuálne poda jed- notlivych zón štátov, do ktorých zásielku posielame.

9. Zrušenie objednávky

Podmienky zrušenia objednávky:

Kupujúci má možnos zruši objednávky do 24 hodín mailom na adresu: sales@studio.sk alebo telefonicky na tel. číslach spolonosti SUNTEQ spol. s r.o. V prípade akceptácie zrušenia objednávky zo strany predávajúceho obdrží kupujúci Súhlas/Nesúhlas o zrušení objednávky prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu uvedenú v jeho registraných údajoch.

Kupujúci má právo odstúpi od objednávky najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, musí však o tom informova predávajúceho. Vrátený tovar musí by v pôvodnom stave, obale, nepoškodený, nesmie javi známky používania a musí by odoslaný na adresu predajcu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od objednávky. Prepravané náklady hradí kupujúci. Po dohode je možné kupujúcim vráti tovar aj po tomto termíne, účtujeme si ale storno poplatok v závislosti na okolnostiach, dobe používania a opotrebovania tovaru. Vyhradzujeme si právo odmietnu vrátenie tovaru po termíne 14 dní.

Kupujúci má právo odstúpi od objednávky najneskôr do 30 dní, ak bola objednávka uskuročnená na predajnej akcii alebo nevyžiadanou osobnou návštevou predávajúceho u kupujúceho (tzv. "podomový predaj").

Kupujúci nemá právo odstúpi od objednávky tovaru uvedeného v §7 ods. 6 zákona 102/2014 z.z. Z našej ponuky sa jedná o softvér v ochrannom obale ak tento obal kupujúci už rozbalil a aktivaných licencií softvéru ak už bolo zákazníkovi odoslané sériové číslo potrebné pre aktiváciu softvéru.

10. Reklamácie

Informácie súvisiace s reklamáciou tovaru a služieb dodávatea si môžete stiahnu tu: Reklamaný poriadok.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti 1.júla 2024.